KMUTT OpenVPN

งานระบบเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ ได้เปิดทดลองใช้งาน Open VPN

OpenVPN คือ VPN ที่เป็น Software Opensource ติดตั้งบน Server เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเข้ามาเสมือนอยู่ในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในส่วนนี้สำนักคอมพิวเตอร์ได้เปิดทดลองใช้งานสำหรับ Application บางส่วนภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้นซึ่งเมื่อทำการเชื่อมต่อ OpenVPN นี้อาจจะไม่สามารถใช้งานบางอย่างได้เช่น Bittorent ,p2p เป็นต้น

Software สำหรับติดตั้งสามารถเลือก Download ตาม OS ที่ใช้งาน
- Software OpenVPN สำหรับ Windows
- ไฟล์ Config

คู่มือการติดตั้ง สามารถเลือกตาม OS ที่ใช้งาน
- สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows รองรับตั้งแต่ windowsXP ขึ้นไป: [TH version] [EN version]
- สำหรับระบบปฏิบัติการ MAC OSX: [TH version] [EN version]
- สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS (iPad and iPhone): [TH version] [EN version]
- สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu: [TH version] [EN version]

วีดีโอแสดงการติดตั้ง OpenVPN


** ดูแบบขยายใหญ่: คลิกขวา เลือก “Open Video in New Tab”

 

ส่วนนี้ยังเป็นส่วนของการทดสอบหากมีปัญหาในการใช้งานกรุณาติดต่อ noc@kmutt.ac.th

Cradit Manual :คุณเอกมล ชาญสำโรง , คุณปฐม มั่งคั่ง